Instytut
Zarządzania

Studenci studiów I i II stopnia mają możliwość w ramach Erasmus+ wyjechać na studia i praktyki. Student na każdym poziomie studiów posiada łącznie 12 miesięcy do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki.

Informacje ogólne dotyczące wyjazdu na studia:

Przed wyjazdem:

 • Po zakwalifikowaniu na wyjazd należy przejść proces aplikacji do uczelni partnerskiej. Zazwyczaj uczelnie partnerskie wysyłają bezpośrednio do studenta informacje na temat obowiązującej procedury aplikacyjnej. Jeżeli tak się nie stanie - informacji należy szukać na stronie internetowej danej uczelni. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć terminu aplikowania, który każda uczelnia określa indywidualnie.
 • Przygotuj Learning Agreement (jest on zazwyczaj wymagany już podczas aplikowania do uczelni partnerskiej) i uzyskaj na nim wszystkie wymagane podpisy (powinien zawierać podpisy studenta, uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej).
 • Zgłoś się do Biura Erasmusa (ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, Pokój 1/7, parter) z wypełnionym formularzem zaświadczenia do NFZ w celu uzyskania podpisu. Potrzebne jest to do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy to zrobić przed podpisaniem umowy.
 • Wykup ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujące na terenie kraju, do którego się wybierasz (np. Euro 26, ISIC lub inne).
 • Dostarcz potwierdzenie o zakwalifikowaniu z uczelni, do której się wybierasz z dokładnymi datami pobytu.
 • Umów się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na podpisanie umowy i odbiór stypendium.
 • Wypełnij test językowy on-line w systemie OLS (dotyczy osób, które studia za granicą będą odbywały w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub niderlandzkim).

 Przed powrotem:

 • Upewnij się, że zostały podpisane wszystkie potrzebne dokumenty:
  1. Learning Agreement - podpisywany przed wyjazdem; powinien zawierać podpisy studenta, uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w zespole Erasmus+ działającego na Wydziale, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;
  2. Changes to Learnig Agreement (During the Mobility) - tworzysz ten dokument jeżeli dokonujesz jakichkolwiek zmian w programie zajęć - dodajesz lub rezygnujesz z przedmiotów; również musi zostać podpisany przez 3 strony - student, uczelnia macierzysta, uczelnia partnerska; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;
  3. Transcript of Records - wykaz zaliczeń uzyskanych na wymianie wraz z ocenami; powinien zawierać podpis uczelni partnerskiej; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;
  4. Poświadczenie pobytu - Letter of Confirmation lub inny dokument zawierający dokładne daty pobytu na stypendium, potrzebny do rozliczenia finansowego; ORYGINAŁ - dostarczamy do Biura Erasmusa.
 • Po powrocie masz miesiąc na rozliczenie się z wyjazdu - dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wypełnienie raportu on-line i końcowego testu językowego.

 WAŻNE INFORMACJE:

 • Dokument poświadczający pobyt nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 dni przed datą zakończenia stypendium (dokument wystawiony wcześniej jest uznawany za nieważny).
 • Liczba oraz nazwy przedmiotów, zawartych w Wykazie Zaliczeń (Transcript of Records) musi zgadzać się z tym, co zostało ustalone w Learnig Agreement i Changes to Learnig Agreement.
 • Po powrocie wypełnienie raportu on-line jest warunkiem koniecznym do rozliczenia wyjazdu - brak ankiety może skutkować koniecznością zwrotu  całości stypendium
 • Studenci, którzy chcą ubiegać się o przedłużenie pobytu muszą dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej zgodę na przedłużenie z Uczelni Partnerskiej oraz macierzystego (w tym celu składa się podanie do Dyrektora - można to zrobić za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego).Termin składania podań o przedłużenie pobytu upływa 15 grudnia. Stypendium na przedłużenie pobytu zostanie przyznane wg kolejności zgłoszeń, na podstawie dostępności środków przyznanych uczelni z Agencji Narodowej. Osoby, które złożyły wnioski, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu niewystarczających środków, mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem uzyskania przez uczelnię dodatkowych środków z Agencji Narodowej (decyzja w tej sprawie ogłaszana jest w połowie stycznia).

 Szczegółowe zasady, wzory dokumentów dostępne są w zakładce Rekrutacja

Informacje ogólne dotyczące wyjazdu na praktyki:

 •  pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Przy czym wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora;
 • udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną;
 • praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/).
 • instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.
 • stypendium na wyjazd różni się w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';
 • aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. Świerkowa 20 B, pokój 1/7 (parter). Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM),e-mail: erasmus@uwb.edu.pl, tel. 85 745 7089.
 • kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.
 • studenci, których praktyka będzie odbywała się w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub niderlandzkim będą musieli przed wyjazdem i po powrocie wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udział w kursie językowym on-line.

Szczegółowe zasady rekrutacji na praktyki

Zasady finansowania praktyk

wzory dokumentów: formularz zgłoszeniowy, załącznik do formularza