Instytut
Zarządzania

Studenci studiów I, II i III stopnia mają możliwość w ramach Erasmus+ wyjechać na studia i praktyki. Danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, a studentom studiów jednolitych magisterskich 24 miesiące do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki. Do puli przysługujących miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus na danym poziomie studiów.

Wyjazd na praktykę odbywa się do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji  w innym kraju uczestniczącym w programie. Rekrutacja jest realizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe informację znajdują się tutaj: http://uwb.edu.pl/praktyki

Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta  w programie Erasmus+. Szczegółowe zasady wyjazdu oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie: http://uwb.edu.pl/formularze-1484

Lista uczelni partnerskich na wyjazdy na studia w Instytucie Zarządzania (stan ...):

Nazwa uczelni partnerskiej

Kraj

Kod Erasmusa uczelni partnerskiej

Ilość studentów  

Ilość miesięcy

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Informacje ogólne:

Przed wyjazdem:

 • Po zakwalifikowaniu na wyjazd należy przejść proces aplikacji do uczelni partnerskiej. Zazwyczaj uczelnie partnerskie wysyłają bezpośrednio do studenta informacje na temat obowiązującej procedury aplikacyjnej. Jeżeli tak się nie stanie - informacji należy szukać na stronie internetowej danej uczelni. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć terminu aplikowania, który każda uczelnia określa indywidualnie.
 • Przygotuj Learning Agreement (jest on zazwyczaj wymagany już podczas aplikowania do uczelni partnerskiej) i uzyskaj na nim wszystkie wymagane podpisy (powinien zawierać podpisy studenta, uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej).
 • Zgłoś się do Biura Erasmusa (ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, Pokój 1/7, parter) z wypełnionym formularzem zaświadczenia do NFZ w celu uzyskania podpisu. Potrzebne jest to do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy to zrobić przed podpisaniem umowy.
 • Wykup ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujące na terenie kraju, do którego się wybierasz (np. Euro 26, ISIC lub inne).
 • Dostarcz potwierdzenie o zakwalifikowaniu z uczelni, do której się wybierasz z dokładnymi datami pobytu.
 • Umów się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na podpisanie umowy i odbiór stypendium.
 • Wypełnij test językowy on-line w systemie OLS (dotyczy osób, które studia za granicą będą odbywały w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub niderlandzkim).

 

Przed powrotem:

 • Upewnij się, że zostały podpisane wszystkie potrzebne dokumenty:
  1. Learning Agreement - podpisywany przed wyjazdem; powinien zawierać podpisy studenta, uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;
  2. Changes to Learnig Agreement - tworzysz ten dokument jeżeli dokonujesz jakichkolwiek zmian w programie zajęć - dodajesz lub rezygnujesz z przedmiotów; również musi zostać podpisany przez 3 strony - student, uczelnia macierzysta, uczelnia partnerska; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;
  3. Transcript of Records - wykaz zaliczeń uzyskanych na wymianie wraz z ocenami; powinien zawierać podpis uczelni partnerskiej; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;
  4. Poświadczenie pobytu - Letter of Confirmation lub inny dokument zawierający dokładne daty pobytu na stypendium, potrzebny do rozliczenia finansowego; ORYGINAŁ - dostarczamy do Biura Erasmusa.
 • Po powrocie masz miesiąc na rozliczenie się z wyjazdu - dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wypełnienie raportu on-line i końcowego testu językowego.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Dokument poświadczający pobyt nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 dni przed datą zakończenia stypendium (dokument wystawiony wcześniej jest uznawany za nieważny).
 • Liczba oraz nazwy przedmiotów, zawartych w Wykazie Zaliczeń (Transcript of Records) musi zgadzać się z tym, co zostało ustalone w Learnig Agreement i Changes to Learnig Agreement.
 • Po powrocie wypełnienie raportu on-line jest warunkiem koniecznym do rozliczenia wyjazdu - brak ankiety może skutkować koniecznością zwrotu  całości stypendium
 • Studenci, którzy chcą ubiegać się o przedłużenie pobytu muszą dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej zgodę na przedłużenie z Uczelni Partnerskiej oraz wydziału. Termin składania podań o przedłużenie pobytu upływa 15 grudnia.
 • Szczegółowe informacje dotyczące obliczania długości pobytu znajdują się w Zasadach finansowych wyjazdów. Dokument dostępny jest na stronie: http://uwb.edu.pl/formularze-1484
 • Szczegółowe zasady, wzory dokumentów dostępne są na stronie: http://uwb.edu.pl/formularze-1484