Instytut
Zarządzania

Oferowane specjalizacje na kierunku ZARZĄDZANIE II stopnia:

 

1)  Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych. Rozumie uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce. Umie kształtować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) oraz rozumie rządzące nimi prawidłowości. Potrafi pozyskiwać specjalistyczne dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym. Potrafi formułować własne opinie na ten temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować i uzasadniać decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu gospodarczym.

 

2) Psychologia w Zarządzaniu

Absolwent specjalności psychologia w zarządzaniu posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii i psychologii społecznej umożliwiającą skuteczne kierowanie ludźmi zarówno, jednostkami, jak i zespołami. Rozumie i umie wykorzystać w zarządzaniu rolę lidera. Ma wiedzę na temat  psychologicznych aspektów stosunków pracy i zachowań człowieka na rynku pracy. Potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe w organizacji. Umie przyjąć postawę asertywną.  Rozumie psychologiczne aspekty zachowań konsumenta i umie zastosować je w oddziaływaniu na rynek, w tym w działaniach z zakresu marketingu i sprzedaży.

 

"Zapoznaj się ze specjalnościami i planami studiów"

 

 
Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia

 

plany studiów stacjonarnych

plany studiów niestacjonarnych

POBIERZ POBIERZ

 

 
 

 

 

 

 

Zapoznaj się ze szczegółami REKRUTACJI

 

 Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów