Instytut
Zarządzania

Oferowane specjalizacje na kierunku ZARZĄDZANIE I stopnia :

 

1) Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Absolwent studiów licencjackich na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem ma wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych. Zna uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce. Umie identyfikować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) oraz zna rządzące nimi prawidłowości. Potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym. Posiada umiejętność opracowania dokumentów związanych z aktywnością podmiotów rynkowych. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach praktyk zawodowych absolwent nabywa doświadczenie w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz uwarunkowań tej działalności, głównie na lokalnym rynku.

 

2) Zarządzanie Sprzedażą

Specjalność Zarządzanie sprzedażą odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy połączą ogólną wiedzę z zakresu zarządzania z wiedzą specjalistyczną z zakresu zarządzania sprzedażą oraz z umiejętnościami praktycznymi w tym obszarze. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w strukturach sprzedażowych w każdym sektorze gospodarki. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie sprzedażą będzie w szczególności:

  • rozumiał specyfikę przedsiębiorstwa handlowego,
  • znał zasady tworzenia działu sprzedaży, pozyskiwania i selekcji sprzedawców, ich motywowania i rozwoju,
  • potrafił zaplanować działania marketingowe wspierające sprzedaż w przedsiębiorstwie,
  • posiadał umiejętność wykorzystywania określonych technik sprzedaży,
  • znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody służące do planowania sprzedaży,
  • dysponował wiedzą dotyczącą podstawowych zasad negocjacji handlowych,
  • potrafił określić podstawowe techniki zarządzania finansami, stosowane w przedsiębiorstwach handlowych.

 

"Zapoznaj się ze specjalnościami i planami studiów"

Kierunek Zarządzanie pierwszego stopnia

 

plany studiów stacjonarnych plany studiów niestacjonarnych
POBIERZ POBIERZ

 

Zapoznaj się ze szczegółami REKRUTACJI

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów