Instytut
Zarządzania

Informacje organizacyjne dotyczące
REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku akademickim 2021/2022
 

 1. Zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich IZ UwB praktyki na studiach I stopnia trwają 4 tygodnie (średnio po 4 godziny dziennie), a praktyki na studiach II stopnia trwają 2 tygodnie (średnio po 6 godzin dziennie).
 2. Praktyki studenckie należy odbyć w terminie od dnia 6 lipca 2022 roku do dnia 2 września 2022 roku. Praktyki realizowane są w formie stacjonarnej.
 3. Do dnia 06.06.2022 r. (włącznie) studenci dostarczają Opiekunom praktyk, własnoręcznie podpisaną Deklarację planowanej praktyki zawodowej w wybranym przez siebie Zakładzie Pracy. Każdy student sprawdza przypisanego mu Opiekuna praktyk w systemie USOS.
 4. Potencjalne miejsca odbywania praktyk zostały zawarte w Ramowych Programach Praktyk dla poszczególnych typów studiów dostępnych na: https://iz.uwb.edu.pl/ramowy-program-praktyk-studenckich
  5. Akceptacja Zakładu Pracy przez Opiekuna praktyk obliguje studenta do pobrania dokumentów niezbędnych do zrealizowania i zaliczenia praktyki dostępnych na: https://iz.uwb.edu.pl/wzory-dokumentow-dotyczacych-praktyk. Ewentualna zmiana Zakładu Pracy wymaga każdorazowo akceptacji Opiekuna praktyk.
 5. Studenci realizujący praktykę zobowiązani są wydrukować i wypełnić:
 • deklarację planowanej praktyki zawodowej (1 szt.)
 • umowę o organizację praktyk zawodowych (2 szt.)[1],
 • dzienniczek praktyk (1 szt.),
 • wzór raportu z praktyk wraz z kwestionariuszem oceny programu kształcenia przez pracodawcę (1 szt.),
 • ankieta oceny praktyk zawodowych (1 szt.),
 • ankieta do pracodawców (1 szt.).
 1.  Studenci wykonujący pracę zawodową (na podstawie umowy o pracę) w zakresie przewidzianym wymiarem praktyk, która może być uznana za zamiennik praktyk, zobowiązani są wydrukować i wypełnić:
 • deklarację planowanej praktyki zawodowej (1 szt.)
 • druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki (1 szt.),
 • dzienniczek praktyk (1 szt.),
 • wzór raportu z praktyk wraz z kwestionariuszem oceny programu kształcenia przez pracodawcę (1 szt.),
 • ankieta oceny praktyk zawodowych (1 szt.),
 • ankieta do pracodawców (1 szt.).
 1. W okresie od dnia 01.09.2022 roku do dnia 10.09.2022 roku Opiekunowie praktyk organizują spotkanie, na którym odbędzie się zaliczenie praktyk. Do zaliczenia praktyk niezbędne jest przedłożenie dokumentów wskazane w punktach 6 lub 7. W wyjątkowej sytuacji spotkanie to może się odbyć w formie zdalnej.
 2. Opiekunowie praktyk przekażą w formie elektronicznej informację o terminie spotkania zaliczeniowego wskazanego w pkt. 8 oraz o miejscu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 7.

[1] Każdy z dwóch egzemplarzy umowy o praktykę należy wydrukować obustronnie.