Instytut
Zarządzania

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta. 

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

Stypendium może otrzymać również student przyjety na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisahc o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwia sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o który mmowa w przepisach o sporcie.

W roku akademickim 2019/2020 stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane w kategoriach:

  • za średnią ocen (nie więcej niż 9 % liczby studentów kierunku),
  • za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, lub za wysokie wyniki sportowe (w sumie nie więcej niż 1 % liczby studentów kierunku).

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB, a następnie złożenie go w wersji papierowej na Wydziale (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen wyliczonej w sposób opisany w § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów UwB - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Wydziałem).

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów. Przy wylicznaiu średnije ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia/egzaminu komisyjnego.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

 

Od roku ak. 2020/2021 zmienią się zasady przyznawania stypendiów rektora (poza zasadami obowiązujęcymi studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia).

Stypendium będzie mogło otrzymać nie więcej niż 10% studentów kierunku. Bedzie ono przyznawane na podstawie list rankingowych, które sporzadza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp=Śr*100+O

Gdzie:

SP - suma punktów przez studentka

Śr - średnia ocen studenta

O - suma punktów uzyskanych za osiągnięcia (wykaz osiągnięć znajduje się w § 27 Regulaminu)