Instytut
Zarządzania

Stypendium rektora

Stypendium może otrzymać również student przyjety na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwia sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen wyliczonej w sposób opisany w § 23 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów UwB - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Instytutem).

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów. Przy wyliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia/egzaminu komisyjnego.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Od roku ak. 2020/2021 stypendium rektora będzie mogło otrzymać nie więcej niż 10% liczby najlepszych studentów kierunku. Będzie ono przyznawane na podstawie list rankingowych, które sporzadza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp=Śr*100+O

Gdzie:

SP - suma punktów przez studentka

Śr - średnia ocen studenta

O - suma punktów uzyskanych za osiągnięcia (wykaz osiągnięć znajduje się w § 27 Regulaminu).

Minimalna liczba punktów uprawniająca do pobierania stypendium rektora w roku ak. 2022/2023 na kierunku Zarządzanie wynosi: 419,35