Instytut
Zarządzania

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

Kwestionariusz rejestracyjny dla studentów niepełnosprawnych - prosimy o dołaczenie go do wniosku o stypendium (co roku).

Wnioski o  stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB.

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Patrycja Goryń

Uniwersytet w Białymstoku

Świerkowa 20B, pokój 17

15-328 Białystok 

Tel: 85 745 78 89

e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl