Instytut
Zarządzania

Od 1 grudnia 2021 roku stała tura generowania i składania wniosków o przyznanie

stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi
Tura będzie otwarta do 30 czerwca 2022 roku.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2021/2022

 

UWAGA- wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb oraz złożone w wersji papierowej do Instytutu Zarządzania.

W przypadku stypendium socjalnego po zaakceptowaniu oświadczenia o dochodach w USOSweb należy dostarczyć w wersji papierowej: wniosek, oświadczenie o dochodach (oba dokumenty wygenerowane z USOSweb UwB) oraz oświadczenia studenta i członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych.

Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Przed przystapieniem do wypełniania formularzy elektronicznie należy zapoznać się z instrukcją dostepną w systemie!

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.

 

Godziny przyjęć studentów

Dzień tygodnia:

Godziny:

Poniedziałek

9.30 - 13.30

Wtorek

9.30 - 15.00

Środa

Nieczynne!

Czwartek

9.30 - 13.30

Piątek

9.30 - 13.30

Sobota (w wyznaczonych terminach)

9.00 - 13.00

 

 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze zimowym roku ak. 2022/2023:
 
 
 
 
 

 Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

 

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2021/2022:
 
 
 

 

Dane kontaktowe 

Obsługa studentów na kierunku Zarządzanie:

pokój 134

Anna Bernacka

annab13@uwb.edu.pl

tel.: (85) 745 7715 

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Instytut Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 134

 

 

 

Informacje podstawowe

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

 

Wszystkie ww. formy pomocy materialnej (poza stypendium Ministra) są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta.

Wnioski o stypendia socjalne, zapomogę oraz stypendium rektora należy składać w Instytucie Zarządzania (pokój 134).

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres korespondencyjny podany przez studenta. Prosimy o uaktualnianie adresów.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora).

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów,
 • studiuje dłużej niż 12 semestrów, nawet jeśli w tym czasie nie pobierał stypendium z zastrzeżeniem, że: na studiach I stopnia stypendium przysługuje nie dłużej niz przez 9 semestrów; na studiach II stopnia stypendium przysługuje nie dłużej niż przez okres 7 semestrów; do liczby semestrów wlicza się czas kiedy student przebywa na urlopie.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.