Instytut
Zarządzania

Od 1 grudnia 2021 roku stała tura generowania i składania wniosków o przyznanie

stypendium socjalnego i zapomogi
Tura będzie otwarta do 30 czerwca 2022 roku.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2021/2022

 

UWAGA- wnioski o stypendium socjalne po zaakceptowaniu oświadczenia o dochodach w USOSweb należy dostarczyć w wersji papierowej  do Instytutu: wniosek, oświadczenie o dochodach (oba dokumenty wygenerowane z USOSweb UwB) oraz oświadczenia studenta i członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych.

Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Przed przystapieniem do wypełniania formularzy elektronicznie należy zapoznać się z instrukcją dostepną w systemie!

 

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.

 

Godziny przyjęć studentów

Dzień tygodnia:

Godziny:

Poniedziałek

9.30 - 13.30

Wtorek

9.30 - 15.00

Środa

Nieczynne!

Czwartek

9.30 - 13.30

Piątek

9.30 - 13.30

Sobota (w wyznaczonych terminach)

8.00 - 12.00

 

 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze zimowym roku ak. 2021/2022:
7 maja 2022 r. 
 
 
 
 

 

 Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca 2022 roku.

 

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2021/2022:
27 maja 2022 r. 
28 czerwca 2022 r. 
 

 

Dane kontaktowe 

Obsługa studentów na kierunku Zarządzanie:

pokój 134

Anna Bernacka

annab13@uwb.edu.pl

tel.: (85) 745 7715 

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Instytut Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 134

 

 

 

Informacje podstawowe

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

 

Wszystkie ww. formy pomocy materialnej (poza stypendium Ministra) są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta.

Wnioski o stypendia socjalne, zapomogę oraz stypendium rektora należy składać w Instytucie Zarządzania (pokój 134).

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Decyzja stypendialna wysyłana jest na adres korespondencyjny podany przez studenta. Prosimy o uaktualnianie adresów.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie osobą upoważnioną).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów lub z innego powodu utracił prawo do świadczenia.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora).

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • studiuje dłużej niż 6 lat,
  pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.


 

Stypendium socjalne

Ważna zmiana dotycząca stypendium socjalnego!

Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł jeśli nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, § 17 ust. 6 Regulaminu).

Stypendium może być przyznane w powyższym przypadku, jeśli przyczyny niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia były uzasadnione oraz student w sposób wiarygodny i zupełny udokumentuje źródła utrzymania rodziny (§ 17 ust. 7 i 8 Regulaminu).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

 

Wypełnienie wniosku (w USOSweb) o stypendium socjalne będzie możliwe dopiero po wypełnieniu oświadczenia o dochodach.

W oświadczeniu będzie trzeba wprowadzić dane członków rodziny oraz wszystkie informacje o dochodach. Przed przystąpieniem do uzupełniania oświadczenia dobrze byłoby zorientować się jakie są źródła dochodów rodziny oraz jak się one zmieniały od stycznia 2020 roku do chwili obecnej (utrata/uzyskanie dochodów ma znaczenie) oraz zebrać dokumenty o dochodach. Bez tego etapu nie będzie możliwe prawidłowe wprowadzenie danych. Proszę o bardzo uważne czytanie wszystkich komunikatów w systemie. Pozwoli to uniknąć poprawiania oświadczenia.

W wypełnionym oświadczeniu będzie widniał wyliczony już dochód na członka rodziny studenta.

Wniosek i oświadczenie wypełnione w USOSweb UwB wymagają złożenia w wersji papierowej (po podpisaniu) w Instytucie Zarządzania.

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód rodziny studenta ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń dołączonych przez studenta do wniosku. Dochód ten jest ustalany na postawie dochodu z roku bazowego (rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student składa wniosek o stypendium), z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu (w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych).

Student pobierający stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję stypendialną o zmianie składu rodziny oraz utracie/uzyskaniu dochodu. Należy w takiej sytuacji złożyć nowy wniosek o stypendium.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd, instytucję.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez osobę składającą oświadczenie.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z:

 • listą załączników
 • definicją utraty i uzyskania dochodów

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Student studiów stacjonarnych, z dochodem uprawniającym do pobierania najwyższego stypendium socjalnego (z dochodem nieprzekraczającym najniższego przedziału dochodowego), może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student spełniający powyższe warunki, może również otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie. Do otrzymania  zwiększenia nie jest potrzebne tymczasowe zameldowanie czy umowa najmu pokoju/mieszkania, wystarczy oświadczenie studenta.

Sposób obliczania dochodu

 1. Skład rodziny studenta brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego:
  • student,
  • małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Fakt zamieszkania/zameldowania studenta poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania go za jednoosobowe gospodarstwo domowe.
 3. Ustalając dochód nie uwzględnia się osób pozostających w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskową lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub zaginionych.
 4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z nich i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w punkcie 1.2,
  • ukończył pełnoletność w pieczy zastępczej
  • posiadał w roku bazowym i posiada obecnie stałe źródło dochodów, z dochodem miesięcznym netto co najmniej 930,35 zł (1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych),
 1. Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.
 2. Do dochodu wlicza się:
  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
  • stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966 i nr 213, poz. 2081),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obliczany na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki społecznej,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych studenta i rodziny studenta takie jak:
 3. Do dochodu nie wlicza się:
  • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
  • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  • świadczeń o których mowa w art. 173 a, 199 a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
  • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Utrata dochodu to sytuacja, kiedy dochód wykazywany w roku bazowym nie jest osiągany w chwili składania wniosku o stypendium.

W takiej sytuacji  ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Utrata dochodu jest spowodowana jedynie wystąpieniem następujących okoliczności:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 1. Uzyskanie dochodu to sytuacja, kiedy w trakcie roku bazowego lub po nim pojawia się nowy dochód i jest on osiągany w momencie składania wniosku o stypendium.

W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny w roku bazowym, dochód tej osoby dzieli  się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty.

W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny po roku bazowym dochód rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskanie dochodu następuje wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

 1. zakończenia urlopu wychowawczego,
 2. uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 1. Dochody osiągnięte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. dochody z roku bazowego przeliczenia się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego tego roku kalendarzowego,
  2. w przypadku uzyskania dochodów po roku bazowym przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym dochód został uzyskany.
 2. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku bazowym i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (w roku ak. 2020/2021 jest to kwota 3 244,00 zł).

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 1. Ustalając dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
  • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (za emeryturę lub rentę rolniczą),
  • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

 

Wnioski o  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

 

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta. 

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

Stypendium może otrzymać również student przyjety na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 • medalistą co najmniej współzawodnictwia sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB, a następnie złożenie go w wersji papierowej w Instytucie Zarządzania (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen wyliczonej w sposób opisany w § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów UwB - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Instytutem).

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów. Przy wyliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia/egzaminu komisyjnego.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo - przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Od roku ak. 2020/2021 zmieniły się zasady przyznawania stypendiów rektora (poza zasadami obowiązujęcymi studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia).

Stypendium będzie mogło otrzymać nie więcej niż 10% studentów kierunku. Bedzie ono przyznawane na podstawie list rankingowych, które sporzadza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp=Śr*100+O

Gdzie:

SP - suma punktów przez studentka

Śr - średnia ocen studenta

O - suma punktów uzyskanych za osiągnięcia (wykaz osiągnięć znajduje się w § 27 Regulaminu).

Przyznane punkty uprawniające do pobierania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku ak. 2021/2022

Zarządzanie

 

 

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student.

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż 3 miesiące od zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji materialnej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałe zdarzenie, w związku z którym student składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji życiowej.

Zapomoga nie przysługuje w przypadku stałej, trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Akademiki

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB.

Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Rokiem bazowym jest 2018 rok. Do oświadczenia należy dołączyć (w formie elektronicznej: skany/zdjęcia). Prosze pamietać o udokumentowaniu utraty lub uzyskania dochodu.

Odpłatności za zakwaterowanie w roku ak. 2020/2021  - Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 roku 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów kierunku Zarządzanie) można uzyskać w Instytucie Zarządzania (p. 134) lub pod nr telefonu (85) 745 77 15.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów: (85) 745 78 99 i (85) 745 78 98 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.