Instytut
Zarządzania

Stawki stypendiów są ustalane w listopadzie na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 listopada 2019 r.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 
do   600,99 zł 500
601,00 zł   -   700,99 zł 400
701,00 zł   -   800,99 zł 300
801,00 zł   -   1050,00 zł 200

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego

Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 
zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim 100
zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
150
(100 student + 50 małżonek/dziecko)

  

Miesięczne stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Rok studiów

Wysokość stypendium
[zł/m-c]

I rok studiów I stopnia
(stypendium na podstawie uprawnień wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu)
900

II-III rok studiów I stopnia

i

I-II rok studiów II stopnia

Za wyróżniające wynki w nauce (wysoką średnią ocen)  
do 4,749 900
4,75 - 5,00 1300
Za osiągnięcia naukowe / za osiągnięcia artystyczne
/ za wysokie wyniki sportowe
 
    40 - 69,99 pkt. 900
 70 - 100 pkt. 1300

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - 450 zł/m-c

(niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku ak. 2019/2020 - do 1000 zł.