Instytut
Zarządzania

 

 

mgr Anna Bernacka
Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej

 

 


Zakres obowiązków:

 

 • Prowadzenie dokumentacji Dyrektora i archiwizacja dokumentów.
 • Prowadzenie kalendarza spraw bieżących Dyrektora.
 • Zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem a jednostkami organizacyjnymi Instytutu Zarządzania.
 • Przygotowywanie dokumentacji ogólnej Instytutu Zarządzania.
 • Przygotowywanie dokumentacji na Rady Instytutu.
 • Wstępne opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Instytutu.
 • Zamówienia i ewidencja pieczątek.
 • Sprawy związane z zatrudnieniem i przebiegiem zatrudnienia nauczycieli akademickich.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z okresowymi ocenami pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Zarządzania.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów.
 • Zbieranie i przekazywanie do Rektoratu planowanych i wykonanych kart obciążeń,
 • Przyjmowanie od studentów i przygotowywanie wniosków dotyczących przyznania pomocy materialnej, stypendium Rektora , miejsca w domu studenta,
 • Przygotowanie materiałów na posiedzenia Instytutowej Komisji Stypendialnej oraz obsługę administracyjną tychże,
 • Przygotowanie dokumentacji procesu decyzyjnego i odwoławczego dotyczącego przyznania pomocy materialnej, stypendium naukowego, miejsca w domu studenta,
 • Przygotowanie danych i sporządzenie sprawozdania statystycznego związanego z pomocą materialną na potrzeby Władz Instytutu, Działu Dydaktyki, Działu Spraw Studenckich, Głównego Urzędu Statystycznego, POLON-u,
 • Sporządzenie listy wypłat stypendiów socjalnych, zapomóg, Rektora, Ministra oraz przyznanych miejsc w domu studenta, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rządu RP
 • Przygotowanie danych do sprawozdań wymaganych przepisami,
 • Kontrola stanu posiadanych przez studenta uprawnień do otrzymywania pomocy materialnej i świadczeń socjalno-bytowych,
 • Kontrola prawidłowości, kompletności i terminowości składania dokumentacji w związku ze staraniem się studentów o otrzymanie pomocy materialnej i socjalno-bytowej,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Władze Instytutu.
 • Współpraca administracyjna z innymi jednostkami Uczelni.