Instytut
Zarządzania

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

 
(085) 745-77-22
r.przygodzka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 220

konsultacje: środa: 13.00-14.30

Urlop: 25.07 - 23.09.2019

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Ekonomia sektora publicznego
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie publiczne
 • Ekonomia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Realizator projektu: Jean Monnet Networks project No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK “Sustainable Land Management Network“ 2015-2018

Kierownik projektu: Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z wykorzystaniem wybranych modeli krótkich łańcuchów dostaw - projekt finansowany ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR- II/KSOW-N-13/2018)

Kierownik projektu: Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów  - projekt finansowany ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-15/2019)

Zagraniczny staż naukowy: Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)

Działalność dydaktyczna

 • Ekonomia sektora publicznego
 • Funkcjonowanie podmiotów publicznych
 • Finanse publiczne
 • Pomoc publiczna w ekobiznesie
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie

Pełnione funkcje

 • Kierownik Podyplomowych Studiów „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Finansów
 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 • Członek Rady Nadzorującej Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
 • Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB
 • Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB
 • Przewodnicząca Zespołu ds. zbieżności i weryfikacji efektów kształcenia z matrycą efektów i programem kształcenia
 • Redaktor tematyczny czasopisma „Optimum. Economic Studies”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma “Journal of Central European Green Innovation”, HU ISSN 2064-3004
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Acta Carolus Robertus”, HU ISSN 2062-8269
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku
 • Członek Wojewódzkiej Grupy Opiniodawczo-Doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Najważniejsze publikacje

 • Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Kozłowska-Burdziak, R. Przygodzka, Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, (współautor)
 • Przygodzka (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 • Przygodzka, A. Chmielak (red.), Współpraca międzysektorowa – istota, przykłady, korzyści, Wydawnictwo PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Inter-sectoral cooperation as a factor of the regional development, [in:] I. Takacs (ed.), Management, Enterprise and Benchmarking in the 21 Century. Global challenges, local answers, Obuda University, Budapest 2017.
 • Changes in organizational behavior of academic institutions compared to the expectations of their stakeholders, “Współczesne Zarządzanie” nr 4, 2010
 • Współpraca sieciowa w zarządzaniu organizacjami publicznymi, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Zeszyt Naukowy nr 117, SGH, Warszawa 2012 (współautor)
 • Evaluation versus efficiency of public policies, “Optimum. Studia ekonomiczne” 2017, nr 5(89).
 • The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries, „Optimum. Economic Studies” 2020, nr 4(102).
 • Public Sector as a Purchaser of Goods and Its Influence on Market Transactions, [in:] J. Duda, T. Bernat (ed.), Business, Economics and Sciences – Common Challenges,  Filodiritto Publisher, Bolognia 2020.