Instytut
Zarządzania

IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Zgłoszone prace powinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,
II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 50 000 zł:

--> nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 9000 zł, II nagroda – 6000 zł, III nagroda – 4000 zł.
--> nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 14 000 zł, II nagroda – 10000 zł, III nagroda – 7000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
- wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie *.doc/*.docx,
- jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
- jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie *pdf,
- zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy   oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie).
Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia.
Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.:
- w zamkniętej kopercie na adres: Departament Cyberbezpieczeństwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.cyber.mil.pl/edycja-iv/?fbclid=IwAR1vFGn5Op_YomOvo4tT7y3Xm4mS9MXBkq6qFSWgHq5gP35vPgntYlh68B0

[80 rocznica powstania AK]