Instytut
Zarządzania

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak,prof. UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

 

(085) 745-77-22
m.kozlowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: czwartek 11.30 - 13.00

Urlop: 25.07 - 06.09.2019

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • warunki bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze globalnym i krajowym,
 • możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce,
 • instrumenty Wspólnej polityki Rolnej w rozwoju polskiego rolnictwa.

Działalność dydaktyczna

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej,
 • Ekonomia sektora publicznego,
 • Analiza ekonomiczna

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Finansów,
 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomii i Finansów

Najważniejsze publikacje

 
 • Produkcja a obszary konsumpcji ziół z Podlasia, Marketing i Rynek. - 2014, Nr 6, współautor
 • Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa żywności w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Polsce, XVI (2014), Z. 4
 • Instrumenty wspólnej polityki rolnej a przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych Podlasia, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. XVII (2015), Z. 5
 • Zmiany w poziomie ubóstwa na obszarach wiejskich w Polsce po roku 2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. XVIII (2016), Z. 6
 • Ocena jakości handlowej żywności w Polsce w latach 2012-2017, Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2012-2017
 • Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2018, 1’18(91), współautor
 • Grupy producentów rolnych - szanse i bariery rozwoju, (współautor Renata Przygodzka) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019.
 • The determinants of profitability of organic production in the opinions of farmers in the Podlaskie Voivodeship, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. XXI (2019), Z. 1, współautor
 • Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego), Economic Studies. - 2019, Nr 3(97),
 • Rola programów rolno-środowiskowych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu rolniczego w województwie podlaskim (w) Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich: Księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku / red. nauk. Renata Przygodzka, Ewa Gruszewska, Uniwersytet w Białymstoku, 2020.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate