Instytut
Zarządzania

 

dr Marek Kruk
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
marek.kruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

konsultacje: poniedziałek 11.15-12.00 wtorek 11.15-12.00

 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

Opis zainteresowań naukowych:

 • klasyczne i współczesne podejście do marketingu
 • transakcyjne i relacyjne podejście do marketingu b2b
 • skuteczne strategie marketingu międzynarodowego
 • organizacja i realizacja e-commerce
 • psychologiczne aspekty sprzedaży (perspektywa sprzedawcy i nabywcy)
 • znaczenie i rozwój kompetencji przywódczych w biznesie
 • psychologia przywództwa (mentalny rozwój liderów)

Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty

 • Marketing
 • Marketing B2B
 • Marketing internetowy
 • Marketing międzynarodowy
 • Przywództwo w biznesie
 • Psychologia przywództwa
 • Psychologia sprzedaży
 • Public Relations
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstw

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Filii UwB w Wilnie
 • Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Zarządzania, UwB
 • Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, IZ UwB
 • Członek Zespołu ds. Promocji Instytutu Zarządzania, IZ UwB
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Najważniejsze publikacje

 • Born globals - fenomen czy naturalny efekt globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 529, 2018
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Ludzie i struktury, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017, współautor
 • Wpływ liderów na konkurencyjność międzynarodową firm Born Globals, Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, red. nauk. A.Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2017
 • Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, współautor
 • Narzędzia konkurencyjności firm born globals [w:] Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania, red. nauk. A.Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2014, współautor
 • Poziomy przywództwa we współczesnych organizacjach [w:] Zarządzanie organizacjami sieciowymi cz. 1, red. nauk. Ł.Sułkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013, T. XIV, Zeszyt 13
 • Marketingowe kompetencje współczesnego lidera a wyzwania na przyszłość [w:] Innowacje w marketingu 5.0, pod red. T.Czuba, M.Reysowskiego, M.Skurczyńskiego, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009
 • Marketingowe uwarunkowania rozwoju nowych produktów przemysłowych, Marketing i Rynek 2005, Nr 12, współautor
 • Marketing jako czynnik poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw: z doświadczeń województwa podlaskiego, pod red. A.H.Jasińskiego, J.Kamińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003
 • Nowy produkt w marketingu przemysłowym, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate