Instytut
Zarządzania

 

 

Domy Studenta

 Miejsca w domach studenta przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB.

Student kontynuujący studia składa wniosek w terminie do 10 sierpnia, a kandydat przyjęty na studia w terminie do 31 sierpnia.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta powinien być wypełniony i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym składany jest wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody rodziny. Nie dotyczy studentów, którzy w mijającym roku ak. złożyli oświadczenia w systemie przy ubieganiu się o stypendium socjalne.

Student, któremu zostało przyznane miejsce w domu studenckim potwierdza przyjęcie przydziału w USOSweb oraz w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca składa wniosek w Sekretariacie Instytutu Zarządzania (p. 134) w wersji papierowej wraz z dokumentacją. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane innemu studentowi.

Pierszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Dokumenty zagraniczne wymagają uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów, które powinno być dokonane przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Odpłatności za zakwaterowanie od roku ak. 2022/2023  - Komunikat

Informacje na temat miejsc w domu studenta można uzyskać w Sekretariacie IZ  lub pod numerem telefonu (85) 745 77 15.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2022/2023

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia

Czynności

od 26.07.2022 r.

godz. 00:01

od 18.08.2022 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2022 r.

godz. 23:59

31.08.2022 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2022 r.- 12.08.2022 r.

01.09.2022 r. - 02.09.2022 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

16.08.2022 r.

05.09.2022 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

17.08.2022 r.

06.09.2022 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów (85) 745 78 99 i (85) 745 78 98 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.