Instytut
Zarządzania

 

 

Studia pozwalają zdobyć nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy – nauczycieli w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy.

 

Studia podyplomowe oferowane w partnerstwie z: Narodowym Forum Doradztwa Kariery oraz Wydziałem Nauk o Edukacji UwB.

 

Realizacja programu studiów wyposaża absolwenta w kwalifikacje i kompetencje, które pozwolą uzyskać usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu: teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, udzielania wsparcia indywidualnego i grupowego przydatnego w kształtowaniu wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, wspomagania osób w rozwoju zawodowym, wspierania organizacji w projektowaniu skutecznych programów rozwijających kapitał ludzki z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik. Program studiów uwzględnia interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z najnowszymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery oraz realizowania usług doradczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (TIK). Podczas realizacji zajęć w semestrze I i II uczestnicy nabędą kompetencje pracy z wykorzystaniem narzędzi doradczych opracowanych przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz udoskonalą warsztat pracy z grupą. Moduły są komplementarne i tworzą spójny model kompetencji doradczych z dominacją zajęć praktycznych wzbogacających warsztat pracy nauczyciela doradcy zawodowego. Semestr III współtworzony i współprowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku kompletuje profesjonalne przygotowanie nauczyciela doradcy zawodowego poprzez spektrum specyficznych narzędzi pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i osadzenie działań doradczych w systemie edukacji szkolnej.