Instytut
Zarządzania

Celem głównym studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, niezbędnych do skutecznego i  podmiotowego zarządzania tymi zasobami i całą organizacją.

Oprócz nabycia i pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi studia stwarzają  szanse: poznania sposobu funkcjonowania polityki personalnej w innych organizacjach dzięki wymianie doświadczeń,  nawiązaniu ciekawych kontaktów oraz konsultacjom ze specjalistami z różnych branż.

Program i treści nauczania są dostosowywane  do potrzeb i wymagań rynku. Podstawą do weryfikacji programu i treści nauczania jest bieżące monitorowanie rynku pracy, a także wyniki ocen i sugestie słuchaczy rozpoczynających oraz kończących kolejne edycje studiów.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. ze:  Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), posiadających duże doświadczenie w opracowywaniu i  wdrażaniu projektów m.in. w zakresie wartościowania pracy, systemów ocen pracowniczych.

Od pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi współpracuje z  nami dr hab. Małgorzata Sidor – Rządkowska,  ceniona ekspertka,  autorka publikacji m.in. z  zakresu systemu ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami, coachingu  i prelegentka Europejskiego Tygodnia Kompetencji 2015, który odbył się w czerwcu 2015 roku w Białymstoku. Ma ona także bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników służby cywilnej, instytucji samorządowych, a także przedsiębiorstw. 

Wśród prowadzących zajęcia są również praktycy z przedsiębiorstw, instytucji państwowych, firm doradczych oraz pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się m.in.: prawem pracy i  zbiorowymi stosunkami pracy, ubezpieczeniami społecznymi, ochroną danych osobowych w  procesie kadrowym, analizą pracy i nowoczesnymi formami zatrudnienia,  rekrutacją i selekcją kandydatów, motywowaniem pracowników,  wartościowaniem pracy i systemami wynagradzania, wykorzystaniem programów informatycznych do  administrowania kadrami  oraz innymi obszarami gospodarowania zasobami ludzkimi.

Absolwent dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (PSZZL) uzyskuje usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu:

 • znajomości prawa pracy, rynku pracy i zbiorowych stosunków pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowania i prowadzenia procedury rekrutacyjno-selekcyjnej;
 • podstaw negocjacji i negocjacji zbiorowych;
 • analizy wykonywanej pracy oraz sporządzania opisów stanowisk pracy i profili wymagań osobowościowych;
 • opracowywania i modyfikacji systemów ocen pracowniczych oraz procedury ich wdrażania;
 • wartościowania, czyli oceny wymagań, trudności danej pracy oraz jej wyceny;
 • budowania systemów wynagradzania pracowników;
 • budowania ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego pracowników;
 • wykorzystania informatycznych narzędzi w zarządzaniu kadrami;
 • ochrony danych osobowych w procesie kadrowym;
 • podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, etyki w stosunkach pracy i aspektów proefektywnościowych i antyefektywnościowych kultury organizacyjnej.

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w dziale personalnym,
 • pełnienia funkcji doradcy, eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu instytucjach, w tym w  przedsiębiorstwach;
 • pozyskania odpowiednich współpracowników i zbudowania sprawnie funkcjonującego zespołu w ramach koordynowanych przez siebie projektów, itp.

Oferta skierowana jest do:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji i realizację polityki personalnej, w szczególności kierowników wyższego i niższego szczebla zarządzania w pionach zarządzania zasobami ludzkimi i pozostałych, właścicieli oraz menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pracowników działów personalnych;
 • doradców, szkoleniowców, absolwentów wyższych uczelni i innych osób zainteresowanych zdobyciem, ugruntowaniem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach.

Organizacja:

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Zajęcia są realizowane w dwudniowych zjazdach, odbywających się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
 • Zajęcia są prowadzone w różnych formach. W zależności od przedmiotu do prowadzenia zajęć są wykorzystywane takie formy, jak np. : wykład multimedialny, rozwiązywanie studiów przypadku (case study) w 3 5 osobowych grupach roboczych, połączone z prezentacją wyników pracy na forum grupy, kazusy prawne, praktyczna próba przeprowadzenia rozmowy oceniającej pracownika przez bezpośredniego przełożonego, sporządzenie opisu stanowiska pracy, dyskusja nad zdefiniowanym problemem.

Studia kończą się zaliczeniem  przedmiotów  (w zależności od przedmiotu – na podstawie: egzaminu pisemnego, uczestnictwa w zajęciach i pracy grupowej, opracowania przykładowej dokumentacji personalnej dotyczącej określonych zagadnień personalnych) oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.