Instytut
Zarządzania

dr hab. Anna Grześ
Zakład Zarządzania Operacyjnego

 
(085) 745-77-19
agrzes@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225
 

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023

poniedziałek     16.30-18.00 (do 07.11.22)

wtorek              13.00-14.30  (od 15.11.2022)

 

Uwaga!!!

Konsultacje w dniu 22.11.2022 nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję.

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • outsourcing w przedsiębiorstwach
 • zatrudnienie, koszty pracy, produktywność pracy, elastyczne formy zatrudnienia
 • popyt na pracę, zmiany w popycie na pracę w obliczu rewolucji przemysłowej 4.0,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • koncepcje zarządzania
 • zarządzanie wynagrodzeniami

Uczestnik trzymiesięcznego stażu zagranicznego w 2018 roku  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś).

Działalność dydaktyczna

 • analiza ekonomiczna,
 • koncepcje zarządzania
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia
 • zasady i metody doboru kadr
 • zarządzanie wynagrodzeniami
 • seminaria magisterskie
 • seminaria licencjackie

Pełnione funkcje

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
 • Kierownik Zakładu Ekonomii i Europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie,
 • Przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia Filii UwB w Wilnie
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UwB
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Instytucie Zarządzania
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Filii UwB w Wilnie
 • Ekspert Uniwersyteckiego Centrum Eksperckiego przy UwB (opracowanie opinii dla Kancelarii prawnej;
 • Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w projekcie Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialny za wdrożenie „Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego”, realizowanym w 2015 roku  w dwóch wybranych przedsiębiorstwach
 • Ekspert Centrum Badań i Analiz Rynku w projekcie dotyczących zmian profilu kwalifikacyjno-kompetencyjnego pracowników w kontekście rozwoju technologicznego pomorskich przedsiębiorstw, realizowanym w 2021 roku.
 • Członek zespołu w projekcie badawczym „Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej” N N112 119 139 realizowanym w latach 2011-2012 przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
 • Kompetencje menedżerów jako determinanta konkurencyjności MSP realizowanego w ramach Badań Młodych Naukowców

Najważniejsze publikacje

 1. Outsourcing w kształtowaniu zatrudnienia oraz kosztów i produktywności pracy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok,
 2. Zmiany w popycie na pracę w wybranych sekcjach PKD w Polsce w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, [w:] Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0, pod red. Z. Wiśniewskiego i C. Sadowskiej-Snarskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020,
 3. The measurement of labour productivity in the enterprise sector – the example of Poland; Optimum . Economic Studies, nr 4(98),
 4. Does the Outsourcing Affect Labour Costs of Enterprises in Poland, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1(85),
 5. Business service industries - vendor or outsourcers? Evidence from Poland, Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management", Vol. 26, 2/2018,
 6. Rentowność i płynność finansowa małych i średnich oraz wybranych rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 6, cz.1,
 7. Outsourcing a przepływy w strukturze zatrudnienia, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 258,
 8. Istota i rozmiary elastyczności zatrudnienia pracowników - perspektywa ekonomiczna, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Difin, Warszawa,
 9. Temporary Work Agencies and Unemployment in Poland, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 5(69),
 10. Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (72),
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządach, Roz. III, [w:] Z.  Czajka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wyd. IPiSS, Warszawa, (współautor)

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate