Instytut
Zarządzania

 

dr Anna Busłowska

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
a.buslowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232
konsultacje:  poniedziałek, godz. 15.15-16.45, sala 229. Najbliższe konsultacje 30.09.2019. o godz. 16.30. W sprawach pilnych proszę o kontakt na email: a.buslowska@uwb.edu.pl

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

Zainteresowanie naukowe:

 • Polityka regionalna i polityka spójności Unii Europejskiej i jej instrumenty,
 • Zarządzanie zrównoważony rozwojem, jego cele, instrumenty, efekty w ujęciu regionalnym
 • Terytorializacja procesów rozwoju, kapitał terytorialny, głównie w kontekście potrzeb i uwarunkowań rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

 

Studia podyplomowe:

 • Akademia Rozwoju Regionalnego - Studia Podyplomowe Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim

 

Odbyte staże i dodatkowa praktyka gospodarcza:

 • Staż w firmie "The Six City Strategy Office" w Helsinkach (instytucja odpowiedzialna za wdrażanie instrumentu ZIT w Finlandii).
 • Staż naukowy zagraniczny (3 miesiące) - Grodzieński Państwowy Uniwersytecie im. Janki Kupały (realizacja badań w zakresie wsparcia rozwoju regionalnego ze środków UE na Białorusi).
 • Staż w firmie Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji w Białymstoku (staż realizowany w ramach projektu NAUKA i E-BIZNES - innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie podlaskim”, staż dotyczył szukania możliwości komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk społecznych).
 • Staż w „MED.-GAL” (staż w firmie „w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka – regionalny program wsparcia innowacji poprzez promocję firm typu spin – off i spin – out”).
 • Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - udział w: przygotowaniu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” oraz wdrażaniu instrumentu ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
 • Urząd Miejski w Białymstoku – wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE, m.in.: „Rail Baltica Growth Corridor”, „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”.

Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty:

 • Zarządzanie projektami UE
 • Gospodarka przestrzenna
 • Demografia

Wykłady zagraniczne:

 • Instituto Superior de Comunicação Empresarial, Lizbona, Portugalia – wykłady na temt: 1. Project in our lives (lecture, group exercises); 2. Project in a nutshell - Logical framework approach (lecture, group exercises); 3. EU projects – added value (lecture, group exercises) - wyjazd zrealizowany w ramach stypendium  z Programu Erasmus+).
 • Grodzieńki Państwowy Uniwersytecie im. Janki Kupały, Grodno, Bialoruś – wykład na temat „EU regional policy in podlaskie voivodship”.
 • University of National and World Economy, Sofia, Bułgaria – wykład na temat „EU project management in Poland”.

Szkolenia dydaktyczne:

 • Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Włochy – szkolenie na Uniwersytecie w Bari w zakresie metod dydaktycznych oraz zasad funkcjonowania uczelnianego biura programu ERASMUS (wyjazd zrealizowany w ramach stypendium  z LPP Erasmus)

Pełnione funkcje

 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Białymstoku (od 2020 r.)
 • Członek komisji rekrutacyjnej studentów wyjeżdżających na wymianę w ramach programu Erasmus, Asystent Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus + do spraw studentów wyjeżdżających(w latach 2012-2019)
 • Kierownik projektów badawczych:
  • Badania Młodych Naukowców, BMN nr 430: Polityka rozwoju regionów Unii Europejskiej - stan i perspektywy,
  • Badania Młodych Naukowców, BMN nr 427: „Rail Baltica” a rozwój gospodarczy regionu - stan i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej
 • Koordynator finansowy i/lub udział merytoryczny w projektach, m.in.:

Najważniejsze publikacje

 • Integrated projects as the instrument of the development of functional areas using the example of Bialystok Functional Area, „Optimum. Economic Studies”, 2018, nr 3(93), współautor
 • Instytucjonalna aktywność międzynarodowa Białegostoku jako czynnik generujący wartość dla województwa podlaskiego, „Marketing i Rynek”, 2017, nr 10, współautor
 • The role of integrated territorial investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area,” EJSM”, 27/2, 3/2018, współautor
 • The Bialystok Functional Area Competency Center as an example of development of human capital, „Ekonomia i Prawo”, 2017, Vol 16, No 4, współautor
 • Triple Helix model - possibilities of sustainable development, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, 2016, nr 9
 • Kształtowanie systemu motywacyjnego w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”,  2015, T. XVI, Zeszyt 7, współautor

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate