Instytut
Zarządzania

Wytyczne dotyczące

REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

w roku akademickim 2019/2020

 

  1. Zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich IZ UwB praktyki na studiach I stopnia trwają 4 tygodnie (średnio po 4 godziny dziennie), a praktyki na studiach II stopnia trwają 2 tygodnie (średnio po 6 godzin dziennie).
  2. Praktyki studenckie należy odbyć w terminie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31.03.2021 roku. Praktyki mogą być również realizowane w formie zdalnej.
  3. Do dnia 15.07.2020 r. (włącznie) studenci zgłaszają Opiekunom praktyk, drogą mailową, wybrane przez siebie Zakłady Pracy oraz podpisany indywidualnie skan oświadczenia RODO. Oświadczenie RODO dostępne jest na stronie internetowej Każdy student sprawdza przypisanego mu Opiekuna praktyk w systemie USOS.
  4. Zgłoszenia Zakładów Pracy (pełna nazwa i adres) wraz ze wskazaniem charakteru przewidzianej do wykonywania pracy (np. stanowisko, dział, funkcja, rodzaj wykonywanej pracy, etc.) należy dokonać indywidualnie na adres mailowy opiekuna praktyk, do którego student został przypisany. Potencjalne miejsca odbywania praktyk zostały zawarte w Ramowych Programach Praktyk dla poszczególnych typów studiów dostępnych na: https://iz.uwb.edu.pl/ramowy-program-praktyk-studenckich
  5. Akceptacja Zakładu Pracy przez opiekuna praktyk skutkuje uzyskaniem przez studenta dostępu do pobrania dokumentów niezbędnych do zrealizowania i zaliczenia praktyki. Dostępu do dokumentów udziela opiekun praktyk poprzez wysłanie linku na adres mailowy studenta. Ewentualna zmiana Zakładu Pracy wymaga każdorazowo akceptacji Opiekuna praktyk.
  1. Studenci realizujący praktykę zobowiązani są wydrukować i wypełnić:

- umowę o organizację praktyk zawodowych (2 szt.)[1],

- dzienniczek praktyk (1 szt.),

- wzór raportu z praktyk (1 szt.),

- wzór ankiety oceny praktyk zawodowych (1 szt.).

  1. Studenci wykonujący pracę zawodową (na podstawie umowy o pracę) w zakresie przewidzianym wymiarem praktyk, która może być uznana za zamiennik praktyk, zobowiązani są wydrukować i wypełnić:

- druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki (1 szt.),

- dzienniczek praktyk (1 szt.),

- wzór raportu z praktyk (1 szt.),

- wzór ankiety oceny praktyk zawodowych (1 szt.).

  1. W okresie od dnia 16.01.2021 roku do dnia 14.05.2021 roku Opiekunowie praktyk organizują spotkanie, na którym odbędzie się zaliczenie praktyk. Do zaliczenia praktyk niezbędne jest przedłożenie dokumentów wskazane w punktach 6 lub 7. W wyjątkowej sytuacji spotkanie to może się odbyć w formie zdalnej.
  1. Opiekunowie praktyk przekażą w formie elektronicznej informację o terminie spotkania zaliczeniowego wskazanego w pkt. 7 oraz o miejscu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 7.

 

[1] Każdy z dwóch egzemplarzy umowy o praktykę należy wydrukować obustronnie. Na pierwszej stronie należy zamieścić treść umowy o realizację praktyki zawodowej, na drugiej treść Ramowego Programu Praktyk odpowiedniego dla wybranego przez studenta kierunku studiów. Jeden egzemplarz umowy pozostaje w  dyspozycji Zakładu Pracy. Numer umowy jest numerem indeksu/rok ( np. 44444/2020)