Instytut
Zarządzania

BAZOWA KADRA

Katarzyna Gromadzka - pedagog, trener interpersonalny, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pracownik naukowy Wydziału Nauk o Edukacji UwB, pracownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami emocjonalnymi, psychoedukator rodziców, prowadzący coaching wychowawczy, szkolenia, prelekcje, warsztaty skierowane do rodziców, jak i nauczycieli, trener „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, szkoleniowiec rad pedagogicznych kadry pedagogicznej, specjalista badań terenowych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Instytutu Psychologii wdrażający na terenie woj. podlaskiego narzędzia w zakresie badania osobowości i sfery emocjonalno - społecznej dzieci  i młodzieży.

 

Beata Kunat - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogika, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” (www.creativity.uwb.edu.pl) poświęconego problematyce kreatywności człowieka. Licencjonowany trener kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trener Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Zajmuje się problematyką identyfikacji zdolności i uzdolnień ucznia (m.in. doradca talentów Akademii Talentów Białostockiej Szkoły Realnej). W kręgu jej zainteresowań badawczych jest także rozwój zawodowy nauczycieli, a szczególnie nauczycieli z pasją. Jest autorką książek m.in.: Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-narracje-interpretacje (2014); Zdolny ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów (2015); „Spełnieni ale niedoceniani”. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki (2016); Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena zdolności ucznia (2018).

 

Ewa Jasińska – edukator, doradca zawodowy superwizor i certyfikowany trener 3 st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, trener z zakresu kompetencji społecznych, edukacji dorosłych; komunikacji interpersonalnej i  budowania zespołów, specjalista w zakresie diagnozy potrzeb i rozmów; współautor opracowań z zakresu rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. podlaskim.

 

Katarzyna Szorc - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka pedagogiki, psychologii i filologii polskiej; nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji; zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze pedagogiki ogólnej i pedeutologii (kształcenie nauczycieli, rozwój – osobisty i zawodowy, doskonalenie, kompetencje), a szczegółowiej w aspekcie świata emocji; autorka publikacji zwartej (Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów, Impuls, Kraków 2013) oraz wielu tekstów w monografiach zbiorowych, czasopismach naukowych; realizuje misję popularyzowania nauki prowadząc szkolenia i warsztaty z nauczycielami, studentami, uczniami z zakresu kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych, pracy zespołowej, twórczego myślenia i działania; Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST) oraz Trener programu „Kuferek Tajemnic” opartego na podstawach myślenia krytycznego;  praktykująca terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; prywatnie - miłośniczka podróży, filmów Almodovara i rozmów przy dobrej kawie.

 

Marta Walewska - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki;  adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; pedagog szkolny i nauczyciel doradztwa zawodowego w szkole podstawowej; ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Zainteresowania naukowe dotyczą  problematyki twórczych orientacji życiowych i rozwoju zawodowego nauczycieli oraz szkoły jako miejsca wspierającego kreatywność uczniów. Uczestniczy w kursach i warsztatach organizowanych przez białostockie ośrodki doskonalenia nauczycieli w zakresie twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Iwona Zaborowska – doradca zawodowy, praktyk, Ekspert ds. doradztwa zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji (MEN), Koordynator poradnictwa zawodowego i doradztwa w województwie podlaskim w projektach dotyczących budowania sieci doradców i tworzenia Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, certyfikowany trener 2 st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, trener kompetencji społecznych i umiejętności doradczych, współautor publikacji dla doradców zawodowych, Koordynator wdrażania innowacyjnej metody rekrutacji przez symulację  MRS.

 

Mirosław Żurek – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracownik naukowo-badawczy w obszarze rynku pracy, zawodoznawstwa i edukacji zawodowej (Zakład Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom), nauczyciel akademicki (10 letni staż pracy w WSP ZNP Warszawa (studia zaoczne, przedmioty: zawodoznawstwo, metodyka pracy doradcy zawodowego, pedagogika pracy), Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom), ekspert ds. doradztwa zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji (MEN), trener, doradca zawodowy (m.in. szkolenia dla doradców zawodowych Publicznych Służb Zatrudnienia, doradców zawodowych – nauczycieli pracujących w systemie edukacji, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy), członek Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.