Instytut
Zarządzania

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

Kwestionariusz rejestracyjny dla studentów niepełnosprawnych - prosimy o dołaczenie go do wniosku o stypendium specjalne (co roku).