Instytut
Zarządzania

L.P.

Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych

Doradztwo Zawodowe

NAZWA ZAJĘĆ

KOD
ZAJĘĆ
USOS

punkty ECTS

Egz./Zal.

Liczba godzin zajęć

R
A
Z
E
M

W
Y
K
Ł
A
D
Y

Ć
W
I
C
Z
E
N
I
A

K
O
N
W
E
R
S
A
T
O
R
I
A

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
U
M

S
E
M
I
N
A
R
I
A

Z
A
J
Ę
C
I
A

T
E
R
E
N
O
W
E

 

Moduł 1. Rynek pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – polityka zatrudnienia i rynku pracy

450-DZ-1RPP

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

2

Metody pozyskiwania i wykorzystania informacji edukacyjnej i zawodowej (danych o rynku pracy)

450-DZ-1MPI

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

3

Podstawy prawa pracy i ustaw związanych z rynkiem pracy

450-DZ-1PPP

2

Zaliczenie na ocenę

8

8

 

 

 

 

 

4

Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa

450-DZ-1MRS

1

Zaliczenie bez oceny

6

6

 

 

 

 

 

5

Aktywność klienta a zmiany na rynku pracy

450-DZ-1AKK

1

Zaliczenie bez oceny

6

6

 

 

 

 

 

6

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia

450-DZ-1BHP

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Moduł 2: Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Teoretyczne  i prawne podstawy poradnictwa

450-DZ-1TPP

2

Zaliczenie na ocenę

8

8

 

 

 

 

 

8

Etyka w pracy doradcy zawodowego

450-DZ-1EDZ

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

9

 Poradnictwo zawodowe wobec różnych grup klientów z niepełnosprawnością, (wielokulturowość, zagrożonych wykluczeniem społecznym)

450-DZ-1PZK

2

Zaliczenie bez oceny

8

4

 

4

 

 

 

 

Moduł 3: Kompetencje społeczne i aspekty psychologiczne w pracy doradcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Psychologia różnic indywidualnych

450-DZ-1PRI

2

Zaliczenie bez oceny

12

4

 

8

 

 

 

11

Psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka

450-DZ-1PKR

2

Zaliczenie na ocenę

10

4

 

6

 

 

 

12

 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy

450-DZ-1KIA

2

Zaliczenie na ocenę

8

2

6

 

 

 

 

13

Coaching w pracy doradcy

450-DZ-1CDZ

2

Zaliczenie bez oceny

10

2

8

 

 

 

 

 

Moduł 4: Warsztat pracy doradcy zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy

450-DZ-1STY

1

Zaliczenie bez oceny

6

 

6

 

 

 

 

15

Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego

450-DZ-1ZDZ

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

16

Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym

450-DZ-1NIM

2

Zaliczenie bez oceny

8

 

 

8

 

 

 

17

Testy stosowane w poradnictwie zawodowym

450-DZ-1TPZ

3

Zaliczenie na ocenę

14

 

14

 

 

 

 

18

  Praca z grupą w poradnictwie zawodowym

450-DZ-1GPZ

3

Zaliczenie na ocenę

16

 

16

 

 

 

 

19

  Metody stosowane w poradnictwie grupowym

450-DZ-1MPG

2

Zaliczenie na ocenę

10

 

10

 

 

 

 

20

 Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości

450-DZ-1MIT

2

Zaliczenie bez oceny

8

4

4

 

 

 

 

21

 Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda poradnictwa zawodowego

450-DZ-1RDP

2

Zaliczenie na ocenę

12

 

12

 

 

 

 

22

Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym

450-DZ-1TIK

2

Zaliczenie bez oceny

12

 

12

 

 

 

 

23

 Planowanie ścieżki kariery  - kierowanie karierą

450-DZ-1PSK

1

Zaliczenie bez oceny

6

 

 

6

 

 

 

24

Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej

450-DZ-1EPD

1

Zaliczenie bez oceny

6

 

6

 

 

 

 

35

 Seminarium dyplomowe - praca projektem

450-DZ-1SEM

4

Zaliczenie na ocenę

14

 

 

 

 

12

 

OGÓŁEM

 

 

43

 

204

66

94

32

0

12

0