Instytut
Zarządzania

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:

                 Wydział Ekonomii i Zarządzania

  1. Nazwa studiów podyplomowych:

                 Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

  1. Czas trwania studiów podyplomowych:

                 2 semestry

  1. Założenia ogólne:

                 Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania i marketingu. Skierowane są do przedsiębiorców, osoby kierowników wszystkich szczebli oraz absolwentów kierunków technicznych, ekonomicznych i prawniczych zamierzający uzupełnić swoje kompetencje kierownicze.

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60
  2. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych:

                 220, wraz z nakładem pracy własnej studenta: 1000

  1. Program uchwalony na posiedzeniu RW dnia 11.06.2012, obowiązuje od roku akad. 2012/2013

 

II. Plan Studiów Podyplomowych

Przedmioty

Punkty ECTS

Egzamin / zaliczenie Razem wykład ćwiczenia

Podstawy zarządzania

4

Egz 16 16  

Podstawy psychologii

4

Egz 16 8 8

Psychologia społeczna

4

Egz 16 8 8

Zarządzanie zasobami ludzkimi

3

Egz 8 8  

Kierowanie zespołem

3

Zal 8   8

Psychologia przywództwa

4

Egz 16 8 8

Teoria perswazji i obrona przed manipulacją

3

Zal 16 8 8

Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu

3

Zal 8   8

Wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie

3

Zal 8 8  

Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi

3

Zal 12 12  

Komunikacja międzykulturowa

3

Egz 8 8  

Trening asertywności

4

Zal 8   8

Psychologia konfliktu i kryzysu

4

Zal 16   16

Techniki motywowania pracowników

4

Zal 16 8 8

Psychologia zachowań konsumentów

4

Zal 16 16  

Psychologia sprzedaży

4

Zal 16 8 8

Psychologia reklamy

4

Zal 16 8 8

Razem

60

       

 

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS: Program Studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uczestnictwo w minimum 75 % wszystkich zajęć oraz uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.