Instytut
Zarządzania

Nowy program studiów: Uchwała nr 2909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

 

Informacje ogólne

 

  1. Nazwa jednostki prowadzącej kształcenie: Instytut Zarządzania
  2. Ogólne cele kształcenia: przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych aktualnej wiedzy dotyczącej zarządzania wybranymi obszarami działalności organizacji, z punktu widzenia problemów psychologicznych, które z tymi obszarami się wiążą; zdobycie przez uczestników studiów podyplomowych umiejętności identyfikacji tych problemów i ich rozwiązywania w celu podniesienia skuteczności działania organizacji. Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych psychologicznym podejściem do zarządzania, w szczególności zaś skierowane są do przedsiębiorców oraz menedżerów wszystkich szczebli, zamierzających  uzupełnić swoje kompetencje kierownicze.
  3. Umiejscowienie studiów w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia
  4. Liczba semestrów: 2
  5. Łączna liczba punktów ECTS umożliwiająca ukończenie studiów podyplomowych: 38
  6. Łączna liczba godzin zajęć na studiach podyplomowych: 186
  7. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): oprócz wymaganego wykształcenia wyższego, innych warunków nie określono.
  8. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie: 7
  9. Zaopiniowano na Radzie Instytutu Zarządzania w dniu 14.04.2021 r.

 

 

Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych

L.P. Nazwa zajęć Egzamin/Zaliczenie Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
1 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Zal. 10 2 8
2 Komunikacja interpersonalna  Zal. 12 4 8
3 Negocjacje Zal. 12 4  8
4 Podstawy psychologii Egz. 10 10
5 Podstawy psychologii społecznej Egz. 10  10 0
6 Psychologia konfliktu i kryzysu  Zal. 12 4 8
7 Psychologia przywództwa Zal. 12 8 4
8 Psychologia sprzedaży Zal. 12 8 4
9 Psychologiczne aspekty działań promocyjnych Zal. 12 8 4
10 Psychologiczne aspekty motywacji Zal. 10 8 2
11 Psychologiczne aspekty rynku pracy Zal. 8 6 2
12 Psychologiczne aspekty zachowań konsumenta Zal. 12 8 4
13 Psychologiczne aspekty zachowań kontrproduktywnych w organizacji Zal. 10 8 2
14 Trening asertywności Zal. 10 2 8
15 Wprowadzenie do marketingu Egz. 8 8 0
16 Wprowadzenie do zarządzania organizacjami Egz. 8 8  0
17 Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi Egz. 8 8 0
18 Zarządzanie wiedzą i style uczenia się Zal. 8 4 4
19 Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia Zal. 2 2 0
  RAZEM   186 120 66

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych oraz sposób określenia wyniku studiów podyplomowych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych - Uczestnictwo w minimum 75 % wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów/uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów na ocenę pozytywną (minimum ocena dostateczna).  Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, jako wynik ukończenia studiów podany będzie wynik:

Bardzo dobry – gdy średnia ocen z zaliczeń i egzaminów wyniosła  4,75 – 5,0

Dobry plus – gdy średnia ocen z zaliczeń i egzaminów wyniosła  4,50- 4,74;

Dobry – gdy średnia ocen z zaliczeń i egzaminów wyniosła 4,0-4,49;

Dostateczny plus – gdy średnia ocen z zaliczeń i egzaminów wyniosła 3,50-3,99;

Dostateczny – gdy średnia ocen z zaliczeń i egzaminów wyniosła  3,0 – 3,49.