Instytut
Zarządzania

 

Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych

 

Doradztwo i orientacja zawodowa

 

NAZWA ZAJĘĆ

KOD
ŻAJĘĆ
USOS

punkty ECTS

Egz./Zal.

Liczba godzin zajęć

R
A
Z
E
M

W
Y

K
Ł
A
D
Y

Ć
W

I
C
Z
E
N
I
A

K
O

N
W
E
R
S
A
T
O
R
I
A

L
A

B
O
R
A
T
O
R
I
U
M

S
E

M
I
N
A
R
I
A

Z
A

J
Ę
C
I
A

T
E

R
E
N
O
W
E

 

Moduł 1. Rynek pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej – polityka zatrudnienia i rynku pracy

450-OIDZ-1RPP

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

2

Metody pozyskiwania i wykorzystania informacji edukacyjnej i zawodowej (danych o rynku pracy)

450-OIDZ-1MPI

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

3

Podstawy prawa pracy i ustaw związanych z rynkiem pracy

450-OIDZ-1PPP

2

Zaliczenie na ocenę

8

8

 

 

 

 

 

4

Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa przedsiębiorstwa

450-OIDZ-1MRS

1

Zaliczenie bez oceny

6

6

 

 

 

 

 

5

Aktywność klienta a zmiany na rynku pracy

450-OIDZ-1AKK

1

Zaliczenie bez oceny

6

6

 

 

 

 

 

6

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia

450-OIDZ1-BHP

0

Zaliczenie bez oceny

2

2

 

 

 

 

 

 

Moduł 2: Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Teoretyczne  i prawne podstawy poradnictwa

450-OIDZ-1TPP

2

Zaliczenie na ocenę

8

8

 

 

 

 

 

8

Etyka w pracy doradcy zawodowego

450-OIDZ-1EDZ

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

9

 Poradnictwo zawodowe wobec różnych grup klientów z niepełnosprawnością, (wielokulturowość, zagrożonych wykluczeniem społecznym)

450-OIDZ-1PZK

2

Zaliczenie bez oceny

8

4

 

4

 

 

 

 

Moduł 3: Kompetencje społeczne i aspekty psychologiczne w pracy doradcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Psychologia różnic indywidualnych

450-OIDZ-1PRI

2

Zaliczenie bez oceny

12

4

 

8

 

 

 

11

Psychologiczne koncepcje rozwoju zawodowego człowieka

450-OIDZ-1PKR

2

Zaliczenie na ocenę

10

4

 

6

 

 

 

12

 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy

450-OIDZ-1KIA

2

Zaliczenie na ocenę

8

2

6

 

 

 

 

13

Coaching w pracy doradcy

450-OIDZ-1CDZ

2

Zaliczenie bez oceny

10

2

8

 

 

 

 

 

Moduł 4: Warsztat pracy doradcy zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy

450-OIDZ-1STY

1

Zaliczenie bez oceny

6

 

6

 

 

 

 

15

Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego

450-OIDZ-1ZDZ

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

16

Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie zawodowym

450-OIDZ-1NIM

2

Zaliczenie bez oceny

8

 

 

8

 

 

 

17

Testy stosowane w poradnictwie zawodowym

450-OIDZ-1TPZ

3

Zaliczenie na ocenę

14

 

14

 

 

 

 

18

  Praca z grupą w poradnictwie zawodowym

450-OIDZ-1GPZ

3

Zaliczenie na ocenę

16

 

16

 

 

 

 

19

  Metody stosowane w poradnictwie grupowym

450-OIDZ-1MPG

2

Zaliczenie na ocenę

10

 

10

 

 

 

 

20

 Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości

450-OIDZ-1MIT

2

Zaliczenie bez oceny

8

4

4

 

 

 

 

21

 Rozmowa doradcza jako podstawowa metoda poradnictwa zawodowego

450-OIDZ-1RDP

2

Zaliczenie na ocenę

12

 

12

 

 

 

 

22

Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym

450-OIDZ-1TIK

2

Zaliczenie bez oceny

12

 

12

 

 

 

 

23

 Planowanie ścieżki kariery  - kierowanie karierą

450-OIDZ-1PSK

1

Zaliczenie bez oceny

6

 

 

6

 

 

 

24

Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej

450-OIDZ-1EPD

1

Zaliczenie bez oceny

6

 

6

 

 

 

 

 

Moduł 5. Doradztwo zawodowe nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Diagnozowanie potencjałów uczniów  na danym etapie edukacyjnym

450-OIDZ-1DPU

1

Zaliczenie na ocenę

10

 

10

 

 

 

 

26

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

450-OIDZ-1DSP

2

Zaliczenie na ocenę

10

5

5

 

 

 

 

27

Metodyka  prowadzenia zajęć (na danym etapie edukacyjnym) z zakresu doradztwa w procesie doradczym

450-OIDZ-1MPZ

2

Zaliczenie na ocenę

16

6

10

 

 

 

 

28

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

450-OIDZ-1WSP

1

Zaliczenie bez oceny

11

2

4

 

 

 

5

29

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

450-OIDZ-1WPW

1

Zaliczenie bez oceny

11

2

4

 

 

 

5

30

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

450-OIDZ-1REU

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

31

Szkoła jako środowisko autokreacji ucznia

450-OIDZ-1SSA

2

Zaliczenie bez oceny

16

6

10

 

 

 

 

32

Metodyka planowania przez uczniów (na danym etapie edukacyjnym) własnego rozwoju i podejmowana decyzji edukacyjno-rozwojowych

450-OIDZ-1MPU

2

Zaliczenie na ocenę

16

6

10

 

 

 

 

33

Działalność informacyjno-kooperacyjna doradcy zawodowego w szkole

450-OIDZ-1DIK

1

Zaliczenie bez oceny

4

4

 

 

 

 

 

34

Praktyka na danym etapie edukacyjnym

450-OIDZ-1PWS

7

Zaliczenie na ocenę

80

 

 

 

 

 

80

35

 Seminarium dyplomowe - praca projektem

450-OIDZ-1SEM

4

Zaliczenie na ocenę

14

 

 

 

 

12

 

OGÓŁEM

 

 

63

 

384

101

147

32

0

12

90