Instytut
Zarządzania

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW II STOPNIA

W dniach 08-12.01.2021 r. w systemie USOSweb będzie aktywna rejestracja na specjalizacje  kierunku Zarządzanie, realizowane zgodnie z programem studiów w kolejnym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Do uruchomienia danej specjalizacji wymagana jest liczba 20 studentów.

 

Każdy Student, obecnego pierwszego roku studiów stopnia drugiego, może wybrać jedną ze specjalizacji dla danego kierunku. Osoby, które nie dokonają wyboru zostaną przypisane do specjalizacji zgodnie z decyzją Dyrektora Instytutu Zarządzania.

Harmonogram rejestracji na poszczególnych kierunkach i rodzajach studiów:

Zarządzanie stacjonarne od 08.01.2021 godz.17:00 do 12.01.2021 godz.20:00

Zarządzanie niestacjonarne od 08.01.2021 godz.17:30 do 12.01.2021 godz.20:30

Specjalizacje do wyboru:

Zarządzanie Przedsiębiorstwem (ZP)

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem rozwija i pogłębia wiedzę oraz umiejętności związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Jest przygotowany do mierzenia się z wyzwaniami organizacyjnymi na różnych stopniach zarządzania. Absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem będzie w szczególności:

 • posiadał pogłębioną wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • rozumiał uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce,
 • potrafił kształtować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym), a także będzie rozumiał rządzące nimi prawidłowości,
 • posiadał umiejętność pozyskiwania specjalistycznych dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym,
 • posiadał umiejętność formułowania własnych opinii na temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych,
 • potrafił, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować i uzasadniać decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • prawidłowo identyfikował i rozstrzygał dylematy związane z aktywnością w otoczeniu gospodarczym.

 

Psychologia w Zarządzaniu (PwZ)

Absolwent specjalności Psychologia w Zarządzaniu posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii i psychologii społecznej umożliwiającą skuteczne kierowanie ludźmi zarówno, jednostkami, jak i zespołami. Jest przygotowany do mierzenia się w wyzwaniami organizacyjnymi wymagającymi rozwiniętych umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznej motywacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa. Absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na specjalności Psychologia w Zarządzaniu będzie w szczególności:

 • rozumiał i umiał wykorzystać w zarządzaniu rolę lidera,
 • posiadał wiedzę na temat psychologicznych aspektów stosunków pracy i zachowań człowieka na rynku pracy,
 • potrafił rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe w organizacji, umiejąc przyjąć postawę asertywną,
 • rozumiał psychologiczne aspekty zachowań konsumenta i potrafił zastosować je w oddziaływaniu na rynek, w tym w działaniach z zakresu marketingu i sprzedaży,
 • potrafił rozpoznać konkretne typy osobowości rozumiejąc z czego wynikają konkretne zachowania pracowników oraz jak najlepiej ich motywować do większej wydajności i rozwoju,
 • potrafił sobie radzić ze stresem w pracy swoim oraz podwładnych,
 • rozumiał czym jest matryca umysłu sprzedawcy oraz proces zachowania konsumenta, a także będzie potrafił wykorzystać te informacje w praktyce.