Instytut
Zarządzania

 

mgr Julita Augustyńczyk

Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-15
julita.augustynczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy):

Każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.30

Konsultacje z dnia 05.12.2022r. zostały odwołane. 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Rynek pracy, zatrudnianie cudzoziemców, zarządzanie zróżnicowanymi zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami w organizacji
 • Marketing

Uczestniczka dwóch zagranicznych stażów naukowych oraz szkoły letniej za granicą:

 • Staż naukowy w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki – 10.02.2019 – 17.02.2019
 • Letnia Szkoła „Dialog UE i EUG: Zarządzanie i Marketing HoReCa” zorganizowana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego Janki Kupały  08.07.2019 – 23.07.2019
 • Staż naukowy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego  im. Janki Kupały 16.09.2019-30.09.2019

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie ćwiczeń:

 • Marketing,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Badania marketingowe,
 • Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy,
 • Zarządzanie procesami,
 • Negocjacje w biznesie

Pełnione funkcje

 • Członek Komisji ds. Promocji Instytutu Zarządzania
 • Członek Kierunkowej Komisji Dydaktycznej Instytutu Zarządzania
 • Koordynator Szlachetnej Paczki Instytutu Zarządzania w roku 2020 oraz 2021

Najważniejsze publikacje

 • Konkurencyjność rynków pracy w krajach Unii Europejskiej - wpływ na konkurencyjność regionów i gospodarki (przykład wspólnej polityki rolnej) [w]: Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność: współczesne dylematy / red. nauk. Alina Grynia, Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Uniwersytet w Białymstoku, 2020
 • Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego: koncepcje i postulaty doktryny ekonomicznej, [w]: Zarządzanie we współczesnym świecie / red. nauk. Anna Krzysztofek
  Kielce: Wydawnictwo ArchaeGraph, 2020
 • Przedsiębiorczość w wybranych teoriach ekonomicznych, [w]: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców / Tom IV Teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Gruszewska
  Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2020
 • Zatrudnienie Białorusinów w Polsce w latach 2010-2017, [w]: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców / Tom III$$pAnalizy makro- i mezoekonomiczne / red. nauk. Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, 2019
 • Prawne uwarunkowania zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, [w]: Equilibrium. Zeszyty Naukowe WSE, Nr 1(4), 2019

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate