Instytut
Zarządzania

dr Ewa Kuzionko - Ochrymiuk
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
e.kuzionko-ochrymiuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje: wtorek, godz. 17.00-18.30

Konsultacje w dniu 22.11.22 zostają przeniesione na godz. 8.15-9.45 oraz w dniu 29.11.22 na godz. 11.30-13.00

 

 

 


 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Społeczeństwo informacyjne
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Innowacje

Uczestnik stażu naukowego

 • Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Instytut Ekonomii i Finansów

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie produkcją
 • Negocjacje
 • Komunikacja w biznesie
 • Techniki sprzedaży

Uczestnik stażu dydaktycznego:

 • University of Ioannina (Grecja) 2021

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Instytutu Zarządzania UwB
 • Koordynator ds. współpracy ze studentami non-degree w Instytucie Zarządzania, UwB
 • Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, IZ UwB
 • Członek Komisja ds. Przygotowania Strategii Rozwoju IZ UwB
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Instytutowego Zespołu ds. Rozwiązania Konfliktów
 • Opiekun praktyk studenckich
 • Wydziałowy specjalista ds. współpracy z pracodawcami w projekcie „Kuźnia Kompetencji Studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” w latach 2018-2019

Najważniejsze publikacje

 • E-Government Development in European Countries: Socio-Economic and Environmental Aspects, Energies 2022, 15(23), 8870, współautor

 • Analysis of the Relationship of the Degree of Aviation Sector Development with Greenhouse Gas Emissions and Measures of Economic Development in the European Union Countries, Energies 2021, 14(13), 3801, współautor

 • Rozwój e-administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2020, ISBN 978-83-7431-636-1
 • Informatyzacja administracji publicznej w województwach Polski [w:] Optimum Economic Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Nr 1 (91) (2018),
 • University youth and ethical purchases [w:] Optimum Economic Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Nr 1 (99) (2020), współautor
 • Wykorzystanie e-usług administracji publicznej przez współczesnego klienta [w] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Z. 9, Tom 20, 2019, współautor
 • E-administracja i jej znaczenie w kształtowaniu dostępności do usług publicznych [w] K. Kukowska, M. Skiba, S. Skolik (red.), Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019
 • Wpływ e-administracji jako elementu otoczenia biznesu na konkurencyjność firm w wybranych krajach UE, GLOBALIZACJA. INTEGRACJA. KONKURENCYJNOŚĆWSPÓŁCZESNE DYLEMATY. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, współautor
 • Koncepcje tradycyjnej i nowoczesnej administracji publicznej [w:] Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności: monografia naukowa PTE, Częstochowa (2017)

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate