Instytut
Zarządzania

Prof. UwB, dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan,

Kierownik Zakładu Zarządzania Operacyjnego
u.golaszewska@uwb.edu.pl

Obszar zainteresowań naukowych

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Etyka w biznesie
 • Psychologia w zarządzaniu

Działalność dydaktyczna

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Etyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie produkcją
 • Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy

Pełnione funkcje

 • Kierownik Zakładu Zarządzania Operacyjnego
 • Członek Rady Instytutu Zarządzania
 • Przewodnicząca  Instytutowej Rady Konsultacyjnej
 • Członek Instytutowej Komisji Oceniającej
 • Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • Kierownik Podyplomowych studiów Psychologia w zarządzaniu
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UwB
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia

Najważniejsze publikacje

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – działania w obszarze wewnętrznym, Wyd. UwB, Białystok 2020;
 • Prawa człowieka jako obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Nowe trendy w zarządzaniu red. M.Pawlak, t.VIII, Wyd. KUL, Lublin 2019;
 • Assessment of investment attractiveness in shares of socially responsible companies based on the RESPECT index in 2009–2017,w: Annales. Ethics in Economic Life, 2018Vol. 21, No. 7, Special Issue; (współautor)
 • U.Gołaszewska-Kaczan, A.Grześ, M.Kruk, M.Proniewski, Ludzie i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UwB., Białystok 2017;
 • Competence management and talent management: as assessment attempt, w: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. A.Zakrzewska-Bielawska, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2016;
 • U.Gołaszewska-Kaczan, A.Grześ, M.Kruk, A.Śleszyńska-Świderska, M.Proniewski, Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań rynkowych, Wyd. UwB., Białystok 2015;
 • Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009;