Instytut
Zarządzania

Dyrektor Instytutu

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

Dyrektor Instytutu

(085) 745-77-15

Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 134

konsultacje: środa, godz. 11.45-13.15

 

 

 


Działania Dyrektora Instytutu obejmują:

 • Kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • Opracowywanie Strategii Instytutu, zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
 • Przewodniczenie posiedzeniom Rady Instytutu i zapewnianie wykonywania jej uchwał;
 • Podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących funkcjonowania Instytutu, niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza;
 • Prowadzenie polityki kadrowej Instytutu;
 • Nadzór nad działalnością naukową i badawczą Instytutu oraz monitorowanie rozwoju kadry dydaktycznej, badawczo-dydaktycznej i badawczej;
 • Koordynacja działań w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia;
 • Nadzór nad gospodarką finansową Instytutu;
 • Nadzór na opracowaniem oceny parametrycznej jednostki;
 • Koordynacja prac nad tworzeniem nowych kierunków studiów;
 • Nadzór nad przygotowaniem wniosku o akredytację kierunków studiów;
 • Nadzór nad rozdziałem funduszu pomocy materialnej (ze środków ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego) dla studentów i doktorantów.