Instytut
Zarządzania

 

 

 

dr Anna Śleszyńska - Świderska
Zakład Zarządzania Operacyjnego

(085) 745-77-19
a.sleszynska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje środa w godz. 10.30-11.30

W bieżacym tygodniu konsultacje odbywają się w dniu 5.12 (przeniseione z 7.12)   w godz. 14.45-16.15

 

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Zachowania konsumentów
 • Budowanie relacji z klientami
 • Badania marketingowe
 • Psychologia zarządzania

Uczestnik stażu naukowego w Uniwersytecie Wrocławskim

Uczestnik wizyt sytuacyjnych w  przedsiębiorstwie  Speech Processing Solutions GmbH (former PHILIPS Speech Processing)

Uczestnik stażu dydaktycznego w ISCEM - School of Business Communication w Lizbonie, Portugalia

Uczestnik stażu badaczo –szkoleniowego w  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, Włochy

Uczestnik konferencji zagranicznych i krajowych o tematyce m.in. dotyczącej konsumpcji i zachowania konsumentów 

Działalność dydaktyczna

 • Marketing
 • Badania rynkowe
 • Badania marketingowe
 • Promocja w handlu

Pełnione funkcje

 • Członek i sekretarz Komisji Dydaktycznej na kierunku zarządzanie

Najważniejsze publikacje

 • Ethical consumption as an alternative to the consumer lifestyle of modern society , Czasopismo Ekonomia i Prawo. 2022.
 • Konsumpcjonizm i współdziałanie na rzecz jego negatywnych konsekwencji [w:] Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i zarządzaniu organizacjami, K. Kukawska, M. Skiba, S. Skolik (red.), Wydawnictwo  Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019. 
 • Poczucie szczęścia a zamożność mieszkańców w UE" ,"Przedsiębiorczości i Zarządzanie", tom XIX, cz. 2, zeszyt 10/ 2018.
 • Zmiany w konsumpcji w unijnych gospodarstwach domowych i ich związek ze zmianami PKB", "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", cz. 1, zeszyt 10/ 2018.
 • Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w krajach UE w warunkach pokryzysowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 499/2018.
 • Dobrobyt społeczno-ekonomiczny w krach UE w warunkach pokryzysowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489/2017.
 • Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, współautor
 • Eco-labelling as a tool of CSR”, Optimum. Studia Ekonomiczne 2015, Nr 5 (77), współautor
 • Konsumpcja a wzrost gospodarczy. W cieniu globalnego kryzysu gospodarczego [w:] Zaszyty Naukowe Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 38, 2/ 2014. Rzeszów 2014.
 • Changes in Consumption as a Result of the Global Economic Crisis in the European Union Countries [w:] International Journal of Multidisciplinary Thought, Volume 04, 2014, Number 02.
 • Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 9(58), 2013.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate