Instytut
Zarządzania

 

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-22
a.gardocka@uwb.edu.pl ; anna.gardocka.jalowiec@gmail.com
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 220

konsultacje: środa: 10.00-11.30

Konsultacje z dnia 25 września odbęda się 23 września o godz. 9.30-11.00

 

 ORCID

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • Konsumpcja
 • Jakość życia
 • Innowacje i działalność innowacyjna

Działalność dydaktyczna

 • Metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Ekonomia
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Pomoc publiczna w gospodarce światowej

Pełnione funkcje

 • Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. kształcenia UwB
 • Przewodnicząca Kolegium Wydawniczego Economic Studies
 • Przewodnicząca Komisji ds. przeprowadzenia ocen śródokresowych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Członek Komisji ds. przeprowadzenia ocen śródokresowych w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • Członek Rady Bibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 • Członek Rady dyscypliny ekonomia i finanse UwB
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Redaktor i wykonawca zadania w projekcie MNiSW Wsparcie dla Czasopism Naukowych (WCN) dla czasopisma Optimum. Economic Studies (umowa nr 406/WCN/2019/1).
 • Redaktor i wykonawca zadania w projekcie MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies (umowa nr 878/P-DUN/2019).
 • Wykonawca zadania w projekcie MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku (umowa nr 771/P-DUN/2017).
 • Wykonawca zadania w projekcie MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne (umowa nr 548/P-DUN/2016).

Najważniejsze publikacje

 • Food Choices and Their Impact on Health and Environment, "Energies" 2021, vol. 14(17), 5460, DOI: 10.3390/en14175460, współautor
 • A Strategy for Planned Product Aging in View of Sustainable Development Challenges, “Energies” 2021, vol. 14(22), 7793; DOI:10.3390/en14227793, współautor
 • From Entrepreneurship to Innovation. Selected legal and economic aspects, red. Anna Gardocka-Jałowiec, Katarzyna Wierzbicka, Teres Mróz, Difin, Warsaw 2020, pp. 1-146.
 • Wpływ żywienia i żywności na stan zdrowia w świetle badań [w:] Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia, W. Nowak, K. Szalonka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2020, s. 95-114, DOI: 10.34616/23.20.106, współautor
 • Od poznawczego niebytu konsumpcji do jej inwestycyjnego wymiaru, [w:] Inwestycyjny wymiar konsumpcji, Anna Olejniczuk-Merta, Adam Noga, POLTEXT, Warszawa 2020, współautor
 • Barriers to Creating Innovation in the Polish Economy in the Years 2012–2016, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2019, No. 5(72), pp. 211-225, DOI: 10.2478/slgr-2019-0038, współautor