Instytut
Zarządzania

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ IZ UWB - KOM

 

W dniu 11 czerwca 2021 r. w siedzibie IZ UwB zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Instytutem Zarządzania UwB a Klastrem Obróbki Metali - Krajowym Klastrem Kluczowym.

Przedmiotem porozumienia jest ścisła kooperacja obu podmiotów w ramach działań prorozwojowych w wpisujących się w realizację zadań statutowych Partnerów.

Podpisy na porozumieniu złożyli dr hab. Bogusława Plawgo, prof. UwB – Dyrektor Instytutu Zarządzania UwB oraz  Sebastian Rynkiewicz Prezesa Zarządu Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego.

Zadania kooperacyjne po stronie IZ UwB to m.in.  realizacja procesu badawczego i analiz strategicznych na rzecz  podmiotów klastra i klastra jako całości, tworzenie i aktualizacja strategii rozwoju oraz wsparcie eksperckie w innych działaniach służących rozwojowi KOM i jego członków.

Z kolei zadania kooperacyjne po stronie KOM jako Partnera  to  wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego, wsparcie w organizacji praktyk i staży studenckich w biurze KOM oraz w podmiotach KOM; wsparcie w projektach badawczych, badawczo-wdrożeniowych realizowanych na potrzeby rozwoju naukowego oraz przygotowaniu prac dyplomowych oraz inne działania wspierające praktyczne aspekty procesu kształcenia kadr na potrzeby gospodarki.

Jak podkreślili sygnatariusze porozumienia fakt podpisania porozumienia jest jedynie formalnym potwierdzeniem długoletniej już współpracy pracowników IZ UwB orz KOM w realizacji różnego typu projektów badawczo-wdrożeniowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

- Dzisiejsze wydarzenie stanowi specyficzną, ale bardzo dobrą praktykę. W pierwszej kolejności współpracujemy, a dalszej kolejności piszemy historię formalną. Liczy się przede wszystkim realne obopólne wsparcie w procesie rozwoju obu podmiotów, podlaskiej gospodarki i gospodarki Polski jako całości – stwierdził Dyrektor IZ UwB. Jak dodał Sebastian Rynkiewicz: Dzisiejszy spotkanie jest tylko formalnym potwierdzeniem wzajemnej chęci do dalszej, mam nadzieje równie owocnej jak dotychczas - współpracy pomiędzy Klastrem Obróbki Metali a Instytutem Zarządzania UwB i całym Uniwersytetem w Białymstoku.

 

IZ UwB wraz KOM wspólnie realizowali bądź aktualnie realizują szereg projektów: m.in. Barometr KOM (badanie koniunktury w populacji klastra), partycypacja w procesie Rebrandingu KOM, tworzenie strategii  i aktualizacji strategii KOM, koordynacja i realizacja części badawczo-wdrożeniowej projektu RCKPP (Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości).