Instytut
Zarządzania

 Od roku ak. 2019/2020 wnioski o stypendia należy wypełniać i zarejestrować w wersji elektronicznej w USOSweb Uwb, a następnie w wersji papierowej wraz z załącznikami dostarczyć do właściwej jednostki.

 

Warto poczytać
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB POBIERZ
Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne/akademik POBIERZ
Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych POBIERZ
Oświadczenia
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych POBIERZ
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami POBIERZ
Oświadczenie o zamieszkaniu (do zwiększenia stypendium socjalnego) POBIERZ

Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza Instytutem) 

średnia ocen powinna być podana do 4 miejsc po przecinku

POBIERZ