Instytut
Zarządzania

Akademiki

 

Miejsca w domach studenta przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta powinien być wypełniony i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym składany jest wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody rodziny.

Student, któremu zostało przyznane miejsce w domu studenckim potwierdza przyjęcie przydziału w USOSweb oraz w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miesjsca składa wniosek w Sekretariacie Instytutu Zarządzania (p. 134) w wersji papierowej.

Pierszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Odpłatności za zakwaterowanie od roku ak. 2020/2021  - Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 roku

Informacje na temat miejsc w domu studenta można uzyskać w Sekretariacie IZ  lub pod numerem telefonu (85) 745 77 15.

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów (85) 745 78 99 i (85) 745 78 98 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022

 

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym na studia drugiego stopnia

Czynności

od 26.07.2021 r.

godz. 00:01

od 17.08.2021 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2021 r.

godz. 23:59

31.08.2021 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2021 r.- 12.08.2021 r.

01.09.2021 r.-02.09.2021 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek

organizacyjnych.

13.08.2021 r.

03.09.2021 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

16.08.2021 r.

06.09.2021 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

UWAGA:  Studenci, którym przyznane zostało miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 mogą kwaterować się w terminie od 25 września (sobota) do 5 października 2021r. (wtorek).